Saturday, 27 December 2014

The society destroys individuality and then it destroys itself. To be a part of destruction is never a good deed. 

Monday, 8 December 2014

പുഴുവരിച്ച മനസ്സുമായി കുറെ മനുഷ്യക്കോലങ്ങൾ എനിക്കു ചുറ്റും. സ്വയം ജീർണ്ണിക്കുന്നതറിയാതെ എന്നെ കാർന്നു തിന്നാൻ വരുന്ന കുറെ നരഭോജികൾ...വിഡ്ഢികൾ!